Tilbage til Igangværende projekter

Emotional Development Scale (EDS)

Emotional Development Scale, som udvikles i samarbejde med Hogrefe A/S, blev i løbet af sommerferien 2016 udsendt til anden afprøvning. I januar 2017 viste det sig, at Hogrefe havde modtaget ca. 230 datasæt, men forudsætningen for standardiseringen er 400 datasæt. Derfor skal 10 psykologistuderende over sommeren 2017 afprøve testen på ca. 100 børn og forhåbentlig vil tidligere og nye afprøvere blandt ansatte psykologer gerne være med til yderligere afprøvning.

Emotional Development Scale:

Baggrund for udvikling af EDS
Igennem mange år har det været vanskeligt at udrede børn og voksnes emotionelle kompetencer ud fra en udviklingsdimension. Der findes meget veludviklede tests til både at udrede kognitive og motoriske udviklingskompetencer, men der findes ingen tests, der kan måle emotionelle udviklingskompetencer. Formentlig er årsagen, at det længe har været spekulativt at forske i følelsesmæssig udvikling, og derfor har der været en langt større tradition for at forske i børn og voksnes adfærdsmæssige, motoriske og kognitive kompetencer. Det betyder, at man endnu ikke har operationaliseret hvilke emotionelle kompetencer, barnet udvikler i forskellige aldersperioder. Af denne grund har det ikke været muligt at udvikle tests, der kan fortælle os om menneskers emotionelle kompetencer ud fra en udviklingsdimension.

Mennesker udvikler deres emotionelle kompetencer, deres personlighed og evne til at indgå i sociale relationer gennem deres samspil med andre mennesker. Kompetencerne læres i asymmetriske relationer gennem synkroniserede samspilsoplevelser. Når børn, af forskellige årsager, ikke har mulighed for at udvikle deres emotionelle kompetencer opstår der psykiske ubalancer i form af enten impulsivitet, dysfori eller kontaktvanskeligheder. Såfremt barnet ikke er blevet støttet i at udvikle mestringsstrategier til at støtte deres personlighedsmæssige udviklingsproces, vil de ofte tage denne ubalance med ind i voksentilværelsen. Det er derfor nødvendigt at kunne måle emotionelle kompetencer og udviklingsniveau, for at ”skræddersy” den intervention det pågældende menneske har behov for, for at bringe dem i psykisk udvikling, da al læring foregår i den nærmeste udviklingszone.

For at kunne støtte en belysning af, hvilken metode barnet eller den voksne har behov for, som kan støtte den følelsesmæssige udvikling, anses det for en stor hjælp, at kunne beskrive en emotionel udviklingsprofil af disse kompetencer. Naturligvis er der en sammenhæng mellem motoriske, kognitive og emotionelle kompetencer, men når genstandsfeltet er at undersøge, hvad der kan udvikle sociale, følelsesmæssige og mentaliserende kompetencer, må der være tests, der koncentrerer sig om dette genstandsfelt.

Starten på udviklingen af Emotional Development Scale skete i foråret 2012, hvor en gruppe autoriserede psykologer på et kursusforløb i Dansk Psykologforening vedr. vurderingsmetodik i forhold til børn, blev inviteret med til at udvikle EDS, og 19 psykologer accepterede invitationen.

Hogrefe Psykologisk Forlag havde forud forespørgslen accepteret at indgå i udvikling af testen under testudvikler og psykolog Martin Stolpe Andersens ledelse, og udviklingen af testen er blevet støttet af den norske sammenslutning Psykologer i Kommunen. Med til den første udviklingsproces deltog følgende psykologer: Lise Blaxekjær, Anne Katrine Holm, Tina Sun Kristensen, Frances Buchschacher, Tina Bendixen, Lene Andli Jensen, Lili Aagaard, Per Henriksen, Mette Bastrup Jensen, Anni Dissing og Ide Skøtt Albrectsen.

I 2014/2015 var det første materiale klart til en yderlige bearbejdningsproces af opgavesæt og struktureret interview. Psykologerne Susan Hart, Knud Hellborn og Jesper Birck er ansvarlige for udviklingsprojektet, styringen af tidsplan og præcisering af opgavesættet og den strukturerede vurdering. Det har for alle de deltagende psykologer været et tidskrævende arbejde at udvikle et opgavesæt, som vi synes fungerer.

Formålet med EDS

Formålet med EDS er, ud fra NAU, at udvikle en standardiseret vurderingsmetode/test, der kan måle 4-12 årige børns emotionelle udviklingsalder og specifikke emotionelle ressourcer eller reguleringsvanskeligheder. Hogrefe A/S har fået patent på navnet Emotional Development Scale (EDS).

Hvad består EDS af?

EDS består af to dele. En performancetest, hvor barnet sammen med testeren stilles en række opgaver. Denne del tager ca. 50-60 minutter. Den anden del er en struktureret vurdering, som foretages af testeren på baggrund af oplysninger om barnet, fra voksne, der kender barnet godt.

Materialet består af:

  • En afprøvningsvejledning med en kort oversigt over testen
  • Beskrivelse af de 18 opgaver, som hører til performancedelen
  • Stimulusbog
  • Materialekit
  • Registreringshæfte
  • Struktureret vurdering bestående af 46 spørgsmål

Hvad skal udfordres?

Barnet skal sammen med en testpsykolog, gennem en performance test der består af en række aktiviteter/lege/samtaler, udfordres på de tre niveauer autonom, limbisk og præfrontal. På det autonome niveau udfordres barnets evne til sanseintegration, arousalregulering, rytmefornemmelse, synkronisering og turtagning, på det limbiske niveau udfordres barnets evne til at vise og opfatte kategorialemotioner, dets evne til at kunne afstemme sig med andres følelser, fornemme egne behov og have empati for andre og på det præfrontale niveau udfordres barnets evne til behovsstyring, symbolisering og mentalisering. Derudover består EDS af en struktureret vurdering om barnet, hvor testeren skal indhente oplysninger fra voksne (fx forældre, lærere, pædagoger) med et særligt kendskab til barnet, der kan give de nødvendige informationer, så testeren kan besvare den strukturerede vurdering.

Udviklingsprocessen

Prætest
I efteråret 2014 blev den første præ-test af opgavesæt og struktureret interview foretaget af ca. 10 psykologer på ca. 20 normalt fungerende 4-12 årige børn, hvorefter opgavesæt og det strukturerede interview yderligere blev bearbejdet ud fra de 10 psykologers indvundne erfaringer. Processen med at strukturere og præcisere opgavesæt og interview foregik i løbet af sensommeren 2015, hvorefter Hogrefe Psykologisk Forlag A/S, i samarbejde med os, udarbejdede materiale, registreringsark m.m.

Pilot

Første pilot af materialet foregik i løbet af efteråret/vinter 2015 på ca. 100 børn. Der var her ikke specifikke krav til børnenes psykiske profil. Testningen udførtes af ca. 20 psykologer.

Standardisering

På baggrund af resultatet fra pilotafprøvningen, er næste skridt standardisering gennem dataindsamling af ca. 400 børn uden diagnoser og ca. 50 børn med diagnoser imellem 4-12 år, bestående af en jævn fordeling såvel alders- som kønsmæssigt. Denne afprøvning og dataindsamling startede i løbet af efteråret 2016, og blev udført af ca. 50 danske og norske psykologer fra landenes PPR-kontorer og PPT-tjenester. Der var ca.100 psykologer, der havde tilmeldt sig afprøvningen, men ca. halvdelen meldte fra grundet for mange arbejdsopgaver. I foråret 2017 var der indsamlet ca. 210 datasæt af børn uden diagnoser og ca. 20 børn med diagnoser. Da der fortsat ikke var indhentet datasæt nok til standardiseringen, har vi netop iværksat endnu en dataindsamling, som består af 10 psykologistuderende som henover sommeren skal teste ca. 100 børn, og nogle af de tidligere afprøvere vil ligeledes være behjælpelige med yderligere dataindsamling. Vi håber på, at vi i oktober 2017 har det ønskede antal datasæt til at fortsætte processen vedrørende standardiseringen.

Statistisk bearbejdning:

I løbet af efterår 2017/vinter 2018 forventer vi, at de indsamlede data, der indsamles fra anden pilotafprøvningen, kan indgå i en analyse med henblik på standardisering. Derefter skal der udvikles et scoringssystem via den statistiske bearbejdning, som kan analyseres og tolkes ud fra de neuroaffektive kompasser.

Oplæring og certificering i brugen af EDS:

Når testen udgives sælges den af Hogrefe A/S. Psykologer kan købe testen uden oplæringskursus og certificering. Dog anbefales det, for testresultaternes reliabilitet, at alle der benytter testen indgår i et oplæringskursus med certificering.

Alle psykologer, der har været med til at afprøve testen mhp standardisering tilbydes et særligt tilrettelagt et-dags- kursus inklusiv certificering til en meget favorabel pris.

For andre psykologer udbydes et 2-dags kursus inklusiv certificering.

For andre fagpersoner med relevant professionsuddannelse udbydes et 4+2 dags kursus inklusiv certificering.

Certificeringen består af scoring af fem udleverede cases, hvor der skal opnås 80 % interraterreliabilitet.

Målgruppe

I første omgang udvikles testen til 4-12 årige børn, men samtidig er vi også påbegyndt udviklingen af EDS til både 0-4 årige, til unge og til voksne.

EDS for 0-4 årige.
Vedrørende udvikling af testen på spæd- og småbørnsområdet har vi i februar 2014 nedsat en gruppe bestående af de tre psykologer Susanne Landorph, Margit Munk Hansen, Helen Vestergaard Jørgensen og ergoterapeut Birte Engmann Pedersen som er i fuld gang med at udvikle EDS for 0-4 årige. De tre psykologer har afleveret første udkast i forår 2017. Hen over efteråret 2017 viderebearbejdes dette udkast. Standardisering afventer færdiggørelse af EDS 4-12 år.

EDS for unge og voksne.
Vedrørende udvikling af testen for teenagere og voksne har vi i oktober 2014 nedsat en gruppe bestående af 9 psykologer, nemlig: Kira Moeslund, Camilla Grønborg Svendsen, Louise Brückner Wiwe, Tom Pedersen, Jeppe Budde, Louise Kettner Lindved og Stine. Vores håb er, at der i løbet af 2018 er udviklet et opgavesæt for unge og voksne, som kan være klar til afprøvning i forår 2019.