Tilbage til Igangværende projekter

Emotional Development Scale (EDS)

Emotional Development Scale, som udvikles i samarbejde med Hogrefe A/S, blev i løbet af sommerferien 2016 udsendt til anden afprøvning. Ca. 100 danske og norske psykologer, har i efteråret 2016 afprøvet testen på ca. 300-400 børn. I løbet af foråret 2017 skal testen standardiseres og valideres.

Emotional Development Scale:

Baggrund for udvikling af EDS

Igennem mange år har det været vanskeligt at udrede børn og voksnes emotionelle kompetencer ud fra en udviklingsdimension. Der findes meget veludviklede tests til både at udrede kognitive og motoriske udviklingskompetencer, men der findes ingen tests, der kan måle emotionelle udviklingskompetencer. Formentlig er årsagen, at det længe har været spekulativt at forske i følelsesmæssig udvikling, og derfor har der været en langt større tradition for at forske i børn og voksnes adfærdsmæssige, motoriske og kognitive kompetencer. Det betyder, at man endnu ikke har operationaliseret hvilke emotionelle kompetencer, barnet udvikler i forskellige aldersperioder. Af denne grund har det ikke været muligt at udvikle tests, der kan fortælle os om menneskers emotionelle kompetencer ud fra en udviklingsdimension.

Mennesker udvikler deres emotionelle kompetencer, deres personlighed og evne til at indgå i sociale relationer gennem deres samspil med andre mennesker. Kompetencerne læres i asymmetriske relationer gennem synkroniserede samspilsoplevelser. Når børn, af forskellige årsager, ikke har mulighed for at udvikle deres emotionelle kompetencer opstår der psykiske ubalancer i form af enten impulsivitet, dysfori eller kontaktvanskeligheder. Såfremt barnet ikke er blevet støttet i at udvikle mestringsstrategier til at støtte deres personlighedsmæssige udviklingsproces, vil de ofte tage denne ubalance med ind i voksentilværelsen. Det er derfor nødvendigt at kunne måle emotionelle kompetencer og udviklingsniveau, for at ”skræddersy” den intervention det pågældende menneske har behov for, for at bringe dem i psykisk udvikling, da al læring foregår i den nærmeste udviklingszone.

For at kunne støtte en belysning af, hvilken metode barnet eller den voksne har behov for, som kan støtte den følelsesmæssige udvikling, anses det for en stor hjælp, at kunne beskrive en emotionel udviklingsprofil af disse kompetencer. Naturligvis er der en sammenhæng mellem motoriske, kognitive og emotionelle kompetencer, men når genstandsfeltet er at undersøge, hvad der kan udvikle sociale, følelsesmæssige og mentaliserende kompetencer, må der være tests, der koncentrerer sig om dette genstandsfelt.

Starten på udviklingen af Emotional Development Scale skete i foråret 2012, hvor en gruppe autoriserede psykologer på et kursusforløb i Dansk Psykologforening vedr. vurderingsmetodik i forhold til børn, blev inviteret med til at udvikle EDS, og 19 psykologer accepterede invitationen. Hogrefe Psykologisk Forlag havde forud forespørgslen accepteret at indgå i udvikling af testen under testudvikler og psykolog Martin Stolpe Andersens ledelse, og udviklingen af testen er blevet støttet af den norske sammenslutning Psykologer i Kommunen.

Gruppen af deltagende psykologer blev opdelt i tre, for at påbegynde udviklingen af opgavesæt til undersøgelse af barnet og struktureret interview til forældre og andre relevante voksne med kendskab til barnet. Arbejdsgrupperne meldte i sommeren 2014 tilbage, at de var klar med materialet, og arbejdsgrupperne blev nedlagt i januar 2015. Derefter har der været en efterfølgende bearbejdningsproces af opgavesæt og struktureret interview. Psykologerne Knud Hellborn og Jesper Birck accepterede at være ansvarlige for udviklingsprojektet, styringen af tidsplanen og præciseringen af opgavesættet og det strukturerede interview, og har lagt et stort arbejde i tilblivelsen af EDS.

Det har for alle de deltagende psykologer været et tidskrævende arbejde at udvikle et opgavesæt, som vi synes fungerer.

Formålet med EDS
Formålet med EDS er, ud fra NAU, at udvikle en standardiseret og valideret vurderingsmetode/test, der kan måle 4-12 årige børns emotionelle udviklingsalder og specifikke emotionelle ressourcer eller reguleringsvanskeligheder.

Hvad består EDS af?
EDS består af to dele. En performancetest, hvor barnet sammen med testeren stilles en række opgaver. Denne del tager ca. 50-60 minutter. Den anden del er en struktureret vurdering, som foretages af testeren på baggrund af oplysninger om barnet, fra voksne, der kender barnet godt.
Materialet består af:

  • En afprøvningsvejledning med en kort oversigt over testen
  • Beskrivelse af de 18 opgaver, som hører til performancedelen
  • Stimulusbog
  • Materialekit
  • Registreringshæfte
  • Struktureret vurdering bestående af 46 spørgsmål

Hvad skal udfordres?
Barnet skal sammen med en testpsykolog gennem en ”performance” test udfordres på de tre niveauer baseret på den neuroaffektive kompasmodel, gennem en række aktiviteter/lege/samtaler, som efterfølgende scores af testpsykologen. Ud fra den neuroaffektive teori, skal barnet udfordres på tre niveauer: Det autonome, det limbiske og præfrontale. På det autonome område udfordres barnets evne til sanseintegration, arousalregulering og synkronisering, på det limbiske område udfordres barnets evne til at vise og opfatte kategorialemotioner, dets evne til altercentrisk deltagelse og affektiv afstemning og på det præfrontale niveau udfordres barnets evne til impulshæmning, symbolisering og mentalisering. Derudover bestå EDS af en struktureret vurdering om barnet, hvor testeren skal indhente oplysninger fra voksne (fx forældre, lærere, pædagoger) med et særligt kendskab til barnet, der kan give de nødvendige informationer, så testeren kan besvare den strukturerede vurdering.
Udviklingsprocessen

Prætest
I efteråret 2014 blev den første præ-test af opgavesæt og struktureret interview foretaget af ca. 10 psykologer på ca. 20 normalt fungerende 4-12 årige børn, hvorefter opgavesæt og det strukturerede interview yderligere blev bearbejdet ud fra de 10 psykologers indvundne erfaringer. Processen med at strukturere og præcisere opgavesæt og interview foregik i løbet af sensommeren 2015, hvorefter Hogrefe Psykologisk Forlag A/S, i samarbejde med os, udarbejdede materiale, registreringsark m.m.

Pilot
Første pilot af materialet foregik i løbet af efteråret/vinter 2015 på ca. 100 børn. Der var her ikke specifikke krav til børnenes psykiske profil. Testningen udførtes af ca. 20 psykologer.

Standardisering
På baggrund af resultatet fra pilotafprøvningen, er næste skridt validering og standardisering gennem dataindsamling af ca. 300-400 børn imellem 4-12 år, bestående af en jævn fordeling såvel alders- som kønsmæssigt. De ca. 80 % af de testede børn er børn, der ikke er henviste og uden diagnose, ca. 10 % børn er diagnosticeret med infantil autisme, og ca. 10 % børn har andre typer diagnoser, fx ADHD og reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Denne afprøvning og dataindsamling udføres i løbet af efteråret 2016 af ca. 100 danske og norske psykologer fra landenes PPR-kontorer og PPT-tjenester.

Statistisk bearbejdning:
I løbet af vinter/forår 2017 skal de indsamlede data, der indsamles fra anden pilotafprøvningen, indgå i en analyse med henblik på reliabilitet, validitet og standardisering og skal gennemgås ud fra konfirmatorisk faktoranalyse.

Den statistiske bearbejdning omsættes til et scoringssystem, som kan analyseres og tolkes ud fra de neuroaffektive kompasser. Data sammenholdes derefter med den neuroaffektive udviklingspsykologiske teori af emotionel udvikling og teorien tilrettes ud fra dataindsamlingen.

Hvem er målgruppen i EDS?
I første omgang udvikle testen til 4-12 årige børn, men samtidig er vi også påbegyndt udviklingen til både 0-4 årige, 12-20 årige og til voksne. Psykologerne Jesper Birck og Knud Hellborn, som er certficeret i Neurosequentiel Model of Therapeutics, udviklet af børnepsykiateren Bruce Perry, er sammen med testudvikler Martin Stolpe Andersen fra Hogrefe i gang med at udvikle et scoringssystem til EDS med udgangspunkt i de neuroaffektive kompasser.

Hogrefe A/S har netop opnået patent på navnet Emotional Development Scale (EDS).

Vi forventer at testen for 4-12 årige vil være klar til salg i efteråret 2017.

Vedrørende udvikling af testen på spæd- og småbørnsområdet har vi i februar 2014 nedsat en gruppe bestående af de tre psykologer Susanne Landorph, Margit Munk Hansen, Helen Vestergaard Jørgensen og ergoterapeut Birte Engmann Pedersen som er i fuld gang med at udvikle EDS for 0-4 årige.

Vedrørende udvikling af testen for teenagere og voksne har vi i oktober 2014 nedsat en gruppe bestående af 9 psykologer, nemlig: Kira Moeslund, Camilla Grønborg Svendsen, Louise Brückner Wiwe, Tom Pedersen, Jeppe Budde, Louise Kettner Lindved og Stine. Vores håb er, at der i løbet af 2016 er udviklet et opgavesæt for unge og voksne, som kan være klar til afprøvning i forår 2017.