Tilbage til Igangværende projekter

Den Neuroaffektive Billedbog 2
- Tilknytning, socialisering og mentalisering

Marianne Bentzen & Susan Hart

Indledning
1) Det denne bog handler om: udviklingen fra 2-20 år, hvor alle de vigtige
personlighedsmæssige og interpersonelle færdigheder til voksenlivet
udvikles og trænes i forhold til jævnaldrende. Kort opsummering af første
billedbog, der danner grundlag for denne bog: forståelsen af nærmeste
udviklingszone, omsorgsrelationerne i de første to leveår, de tre
kompasser.

2) Introduktion til forståelsen af alderstypiske færdighedsniveauer, der
optræder spontant i bestemte aldersgrupper hos børn og unge, og som
stadig kan ses som tendenser eller fastlåsninger også i den voksne
adfærd.

3) Hvad man kan bruge denne bog til: en udforskning af
kompetenceniveauer hos de børn, unge eller voksne, man arbejder med –
og hos sig selv; og forslag til nærmeste udviklingszone, som man kan
afprøve i de kompetenceniveauer, der normalt udvikles fra 2-20 år.

Kapitel 1 – Udviklingen af identitet og interaktion
1) Kort præsentation af fem temaer, der former vores identitet og
interaktion i løbet af barndom og ungdom, fra 2-års alderen til 20-års
alderen:

2) Tilknytning
Leg og samarbejde
Status og hierarki
Kønsidentitet
Narrativer og mentalisering

3) Udformningen af de følgende kapitler: I hvert kapitel introduceres et tema
lidt dybere, og derefter beskrives det igennem tre udviklingsperioder:
førskolealder (2-6 år), tidlig skolealder (6-12 år) og teenageperiode (12-
20 år). Hvert kapitel slutter desuden med nogle spørgsmål til
undersøgelse af et færdighedsniveau: Hvilket modningsniveau er aktivt?
Hvor er personen henne i kompasserne? Hvilke interaktionsformer ligger
i nærmeste udviklingszone?

Kapitel 2 – Tilknytning
Udvikling af tilknytningsevnen, med en kort oversigt over:
primær-relationer med jævnaldrende, barnets udvikling af et samlet
tilknytningsmønster, eksempler på hvordan trygge og utrygge
tilknytningsmønstre former venskaber og legeevne med jævnaldrende –
og formes af dem, balancen mellem venner og gruppetilhør, kæreste og
venner, og mentorrelationer. Betydningen af tilknytningsevne og
mestring af afstemningsprocesser for legeevne og samarbejde.

Kapitel 3 – Leg og samarbejde
Udvikling af legeevne, frustrationstolerance og mediering med
jævnaldrende i fælles fysiske aktiviteter og tumleleg, gennem rollelege,
regel-lege som skjul og et-tagfat, til komplekse fælles arbejdsprojekter og
gruppesport som fodbold ol. Betydningen af legeevnen for samarbejde og
prosocial adfærd i konkurrence og hierarkiske interaktioner.

Kapitel 4 – Status og hierarki
Udvikling af gruppehierarki og individuel status, og betydningen af
tilknytningsevne og legefærdighed for status. Udvikling ra vekslende
gruppedynamiske processer til faste gruppehierarkier, temabestemte
kliker og hierarkier der opleves som betydningsfulde i subkulturen som fx
god til atletik/matematik/populær i klassen/bandemedlem/spejder.
Status som internaliseret selvforståelse som individet bærer med sig i
forskellige sammenhænge. Kønsspecifikke udtryk for hierarki og status:
forskellen på drenge- og pigegrupper.

Kapitel 5 – Kønsidentitet

Udviklingen af kønsidentitet på baggrund af den indre oplevelse af
kønnethed, igennem køns-stereotype lege, udtryksformer, interesser og
aktiviteter der former kønsrollerne, forhold til samkønnede og
modsatkønnede jævnaldrende, køns-specifik adfærd i grupper,
kønsmodning, tidlige kæresteforhold og forhold til seksuelt udtryk, samt
udviklingen af voksen kønsidentitet baseret på oplevelse af kønnethed,
kønsroller, kønsmodning, seksualitet og moral.

Kapitel 6 – Narrativer og mentalisering

Den trygge tilknytnings betydning for mentaliseringevnens udvikling.
Evne til selvtrøst og til at gekende og rumme forskellige følelser,
sansninger og tanker i relation til jævnaldrende, at forestille sig en andens
oplevelse ud fra den andens mimik og adfærd, adskillelse af fantasi og
virkelighed, udvikling af selv-narrativer fra konkrete til intrapsykiske og
sociale, evnen til at tage forskellige mentale perspektiver i symbolleg og
senere sprogligt, evne til at sammenholde oplevelser i fortid og nutid,
evne til at leve sig ind i forskellige vinkler i komplekse forhold mellem
andre mennesker, eller mellem grupper. Identitetsdannelse ud fra
narrativer og evnen til at mentalisere narrativer. Betydningen af
mentalisering for en hensigtsmæssig integration af socialisering, leg og
samarbejde med jævnaldrende, statusinteraktioner og kønsidentitet.

Kapitel 7 – Stressreaktioner
a) Individuelle styrker og svagheder i forhold til stress.
b) Når det bliver for svært: regression, dissociation og manglende udvikling.
c) Forestilling om fremtiden: angsten for overvældelse, forladthed og
overgreb.

Kapitel 8 – Fundamentet for livslang udvikling
Kompetencer fra 2-20 år i voksenlivet, og hvordan de kan forfines og
videreudvikles

Afslutning