Tilbage til Vurderingsmetoder

Den Neuroaffektive Analyse

Hvad er den Neuroaffektive Analyse?
Den Neuroaffektive Analyse er et skriftligt analyseredskab, der består af 15 udsagn, der scores, og som danner grundlag for en vurdering af barnet, den unge eller voksnes generelle følelsesmæssige funktionsniveau og nærmeste følelsesmæssige udviklingszone. I analysen indgår der også almene oplysninger om barnet, den unge eller voksnes liv og netværk. Ud over den Neuroaffektive Analyse af det emotionelle funktionsniveau og nærmeste udviklingszone gives der også inspiration til interventioner på de tre neuroaffektive niveauer, så man som fagperson får inspiration til specifikke interventioner.

Hvem kan anvende den Neuroaffektive Analyse?
Den Neuroaffektive Analyse er en ’light’ version af vurderingsdelen i Emotional Development Scale (EDS-A). Den er udviklet som en screeningsmetode til et barn, ung eller person for at kunne tilrettelægge en intervention, hvorigennem barnet, den unge, personen kan udvikle sig emotionelt, personlighedsmæssigt og socialt. Den er udviklet til fagpersoner, som fx pædagoger, psykoterapeuter, sundhedsplejersker, familieterapeuter osv.

Hvad består den Neuroaffektive Analyse af?
Den Neuroaffektive Analyse findes i to versioner, en enkel og en udvidet. Både den enkle og udvidede analysemodel kan med fordel bruges til alt pædagogisk arbejde, der sigter på at støtte eller udvikle personligheden hos et barn, ung eller voksen.
Den udvidede Neuroaffektive Analyse er rettet til psykologisk-pædagogisk intervention og psykoterapi. Ud fra analysen bliver barnets, den unges eller voksnes udfordringer og ressourcer tydeliggjort, og det bliver muligt at pege på mere præcise interventioner.
Den udvidede analyse tager udgangspunkt i de samme 15 udsagn og almene oplysninger som den enkle analyse, men har en udvidet scoring og vurdering af funktionsniveau på de tre neuroaffektive niveauer i forhold til, når personen er presset eller er i et miljø, som virker trygt og støttet. Dette giver et dybere indblik i hvordan barnet, den unge eller personen fungerer på hvert niveau, men også en forståelse af hvordan de tre niveauer forholder sig til hinanden.
Den Neuroaffektive Analyse er udviklet af Marianne Bentzen og Susan Hart og forefindes som pjecer med henholdsvis en enkel og en udvidet analyse samt vejledninger til begge versioner.

Den Neuroaffektive Analyse i web version
I samarbejde med RVTS i Kristianssand, Norge er den Neuroaffektive Analyse udviklet og udgivet i en web-baseret version både på dansk, norsk og engelsk.
På den webbaserede platform kan man score, og ud fra scoringer aflæse funktionsniveauet hos et barn, ung eller voksen og få en grafisk fremstilling af nærmeste følelsesmæssige udviklingszone gennem tabeller og cirkeldiagram. Her ses de ressourcer og udfordringer, der skal medtænkes i interventioner, og der gives ideer til aktiviteter og interventioner. Web-versionen kan både anvendes på PC, Mac og diverse tablets og smartphones. For at få adgang til web-versionen skal man have deltaget i et 2-dags oplæringskursus, hvor man får tildelt en kode.

Hvordan virker den Neuroaffektive Analyse som Web-version?

  • Først printes en pdf-fil til brug for følsomme oplysninger, hvor de første scoringer kan foretages. I denne papirversion indsætter brugeren case-oplysninger, og når beregningerne er foretaget, nedskrives den kode, som den testede person får gennem web-versionens genererede kode.
  • Derefter scores barnets eller personens følelsesmæssige og personlighedsmæssige funktionsniveau ud fra 15 udsagn, det vil sige fem udsagn på hvert af de tre neuroaffektive niveauer, autonom, limbisk og præfrontal.
  • Herefter udregnes automatisk scores med fokus på den generelle balance i personligheden samt ”den nærmeste udviklingszone”, det vil sige det udviklingsområde, hvor en pædagogisk eller psykoterapeutisk intervention bedst kan støtte personlighedsmæssig, følelsesmæssig og social udvikling, og der genereres tabeller, cirkeldiagram og spider-web.
  • Resultater vises i et ’spider-web’ således at det er muligt at foretage effektmålinger ved på et senere tidspunkt at indtaste det samme barn, unge eller person og se forskellen på resultatet i ’spider-webbet’.

I web-versionen findes ligeledes et oplæringsmodul, hvor man kan træne brugen af analysen, uden resultaterne bliver gemt anonymt i databasen.

Web-versionen er udkommet i sin første udgave. Det forventes, at web-udgaven løbende forbedres, således at der med tiden bliver mulighed for at foretage mere nuancerede resultater og interventionsmulighederne kobles sammen med scoreresultaterne.

Vi er ved at udarbejde en certificering, som kan opnås ved at streame to-tre film, som skal scores når det passer ind i ens program. Certificeringen opnås ved en pålidelighedsprocent på 75.

Klik her for at se oplæringskursus på Docenten.dk