Emotional Development Scale (EDS) for 4-12-årige børn

Emotional Development Scale (EDS), udvikles i samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag og udgives i efteråret 2019 i en kriteriebaseret version under navnet EDS-R. Den kan anvendes af alle psykologer, der har mulighed for at være medlem af Dansk Psykolog Forening. Den er udviklet af psykologerne Jesper Birck, Susan Hart og Knud Hellborn.

EDS er en systematiseret vurderingsmetode/performance test. Den er designet til at udrede børns emotionelle kompetencer ud fra et udviklingsperspektiv, som kan være en del af et afsæt for en interventionsplan rettet mod barnets nærmeste emotionelle udviklingszone.

Læs mere

Neuroaffektivt mentaliseringsinterview

I samarbejde med psykolog Anne Blom Corlin er psykologerne Knud Hellborn, Jesper Birck og Susan Hart nu færdige med at udvikle det neuroaffektive mentaliseringsinterview, som i mellemtiden har skifter navn til Emotionel Mentalizing Scale (EMS). Der er udviklet et interview til forældre, gravide forældre, unge og voksne. Hensigten med interviewet er, at fagprofessionelle skal kunne anvende det på deres målgruppe, som enten er teenagere, voksne eller forældre, for at kunne vurdere personens mentaliseringsevne

Læs mere

Marschak Interaction Method Psychometrics (MIM-P)

MIM-P undersøger den overordnede kvalitet og natur af relationen mellem forælder og barn. Den er udviklet til at indfange særlige dimensioner af interaktiv adfærd mellem den voksne og barnet, således at kvaliteten af både den voksnes og barnets adfærd kan blive undersøgt. Det være sig relationen mellem biologisk forælder/barn, adoptivforælder/barn, stedforælder/barn, plejeforælder /barn eller primær pædagog/barn. MIM-P kan også anvendes i forhold til familiens indbyrdes relationer eller søskenderelationer, ligesom den er en hjælp til at få svar på, hvordan to forældre interagerer, når de hver især skal relatere sig til deres barn, og hvordan to eller flere søskende kan fremkalde forskellig respons hos samme forældre.

Læs mere

Den Neuroaffektive Analyse

Den Neuroaffektive Analyse er et skriftligt analyseredskab, der består af 15 udsagn, der
scores, og som danner grundlag for en vurdering af barnet, den unge eller voksnes
generelle følelsesmæssige funktionsniveau og nærmeste følelsesmæssige
udviklingszone. I analysen indgår der også almene oplysninger om barnet, den unge eller
voksnes liv og netværk. Ud over den Neuroaffektive Analyse af det emotionelle
funktionsniveau og nærmeste udviklingszone gives der også inspiration til interventioner
på de tre neuroaffektive niveauer, så man som fagperson får inspiration til specifikke
interventioner.

Læs mere