Beskrivelse af introkursus

En introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi
Susan Hart kalder sin teoretiske forståelsesramme for neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er en integration af neurovidenskab, tilknytnings-, udviklings-, evolutionspsykologi og traumeforskning. Hendes udgangspunkt er, at hjernen interagerer og udvikler sig med omgivelserne gennem samhørighedsoplevelser, og at ressourcer og vanskeligheder udvikles i et tæt samspil mellem miljø og medfødte forudsætninger. Hjerneforskningen viser, at barnets tidlige interaktive livserfaringer har en stor betydning for nervesystemets organisering på det følelsesmæssige område igennem samspillet mellem arv og miljø, men der er altid udviklingsmuligheder – også senere i livet. I denne forbindelse er tre begreber særligt vigtige: fra neurofysiologien ’windows of opportunity’, fra den russiske psykolog Lev Vygotsky ’nærmeste udviklingszone’ og fra den engelske psykolog Peter Fonagy ’what works for whom’ og ’selvagens’. Ved at integrere forskning og teori på dette område er det muligt at få en faglig fælles forståelsesramme, hvormed man kan anvende specifikke vurderingsmetoder. Dette kan pege på hvilke interventionsmetoder, der vil være mest hensigtsmæssige at anvende for netop denne problematik, denne forælder, dette barn, dette samspil, denne unge eller voksen, og om interventionen kan foregå i miljøet eller kræver en særlig indsats. Gennem neuroaffektiv udviklingspsykologi kan vi forstå børn, unge og voksnes følelsesmæssige udvikling og udfordringer på en langt mere nuanceret måde, og derved også sikre mere målrettede interventionstiltag.

Kursusdagen sætter særlig fokus på

• Hvordan vi gennem neuroaffektiv udviklingspsykologi kan vurdere forældre, børn, unge og voksnes behov for støtte ud fra ”What Works for Whom?”.
• De seks mentale organiseringsniveauer (evt. de neuroaffektive kompasser) som ’landkort’ til vurdering.
• Vurdering af hvilket mentalt organiseringsniveau ressourcen findes til at etablere mødeøjeblikke.
• Hvilken type intervention er der behov for, for at udvikle psykisk resiliens og personlighedsudvikling.
• Selvagens: Hvilke krav stiller det til den person der er øverst i asymmetrien at skabe følelsesmæssig udvikling hos den, der er nederst i asymmetrien (uanset om det er en forælder, pædagog, lærer eller psykoterapeut).

Dagens programpunkter

• Den neuroaffektive udviklingspsykologis centrale begreber
• De fem mentale organiseringsniveauer (evt. de neuroaffektive kompasser) som navigationsredskab
• Videoklip og øvelser som viser eksempler på, hvordan man kan benytte den neuroaffektive udviklingspsykologiske forståelsesramme i praksis, både i forhold til vurdering og intervention.

Udbytte

• Præsentation af neuroaffektiv udviklingspsykologi til at vurdere, hvilken type indsats et barn, en forælder, en ung eller voksen eller et samspil har behov for, for at støtte en udviklingsproces.
• Introduktion af de fem mentale organiseringsniveauer (evt. gennem de neuroaffektive kompasser) som navigationsredskab ift. supervision.
• Mulighed for tværfagligt at navigere ud fra det samme teoretiske ”landkort”.
• Stillingtagen til tværfaglighed, hvem gør hvad i forhold til en familie eller et udfordret barn, ung eller voksen.

Om underviseren

Susan Hart er cand.psych., PhD., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret PPR, sagsbehandlere i børne- og familieafdelinger, behandlingsinstitutioner, skoletilbud for børn med følelsesmæssige vanskeligheder, amtets specialskoler, familieplejekonsulenter, plejefamilier, voksenpsykiatri, misbrugs- og traumecentre, kriminalforsorgen osv. I dag består hendes arbejde hovedsaglig af foredrags- og kursusvirksomhed i Danmark og Norge samt gruppesupervision af psykologer og andre faggrupper.
Hun afholder kurser og keynotes i neuroaffektiv udviklingspsykologi flere steder i Europa og i Australien og er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog.