Emotional Development Scale (EDS) for 4-12-årige børn

Emotional Development Scale (EDS), udvikles i samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag og er for første gang udgivet i juli 2020 i en kriteriebaseret version under navnet EDS-R. Den kan anvendes af alle psykologer, der har mulighed for at være medlem af Dansk Psykolog Forening. Den er udviklet af psykologerne Jesper Birck, Susan Hart og Knud Hellborn.
EDS er en systematiseret vurderingsmetode/performance test. Den er designet til at udrede børns emotionelle kompetencer ud fra et udviklingsperspektiv, som kan være en del af et afsæt for en interventionsplan rettet mod barnets nærmeste emotionelle udviklingszone.

Baggrund for udvikling af EDS

Et stigende antal børn henvises på grund af emotionelle vanskeligheder til pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) og til børnepsykiatrien på grund af psykiske vanskeligheder ofte relateret til emotionel sårbarhed. For eksempel afslørede en amerikansk national undersøgelse af børns sundhed foretaget fra 2011 til 2012, at 16,5% af 3-17-årige havde en psykiatrisk diagnose (U.S. Department of Health and Human Services). I Europa er der den samme tendens, fx var der i Danmark fra 2006 til 2016 en stigning på 91% i henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien (Danske Regioner, 2017).

Formålet med EDS

EDS er en test, der har til formål at vurdere 4-12-åriges emotionelle kompetencer og sårbarheder ud fra et udviklingsperspektiv og give et bidrag til at skabe så relevante og udviklende interventionsplaner som muligt, med sigte på at imødekomme børns emotionelle, personlighedsmæssige og sociale behov. EDS søger at bidrage til en øget viden om børns emotionelle udvikling i samspil med dets relationelle miljø – for både forældre, øvrige omsorgspersoner og fagprofessionelle. Formålet er således ikke at diagnosticere eller kategorisere børn i forhold til emotionel udvikling. Det primære formål med at udvikle EDS er at give et yderligere bidrag til at skabe relevante og udviklende interventionsplaner som muligt, med sigte på at imødekomme børns emotionelle, personlighedsmæssige og sociale behov.

Vi har gennem vores praksis som psykologer oplevet adskillige børn og forældre, der har kæmpet for at etablere udviklende samspil, og fagprofessionelle der på engageret vis har understøttet denne udvikling i vejen mod barnets trivsel. Vores håb er, at vi med EDS får et redskab til at kunne navigere i den komplekse verden af emotionel udvikling og intersubjektivitet.

Der findes mange veludviklede tests til både at udrede kognitive og motoriske kompetencer, men der findes endnu ikke en performance test, der kan måle emotionelle kompetencer i et udviklingsperspektiv. For at kunne støtte en belysning af, hvilken hjælp barnet har behov for, anses det som en stor hjælp at kunne beskrive de emotionelle kompetencer, ubalancer og ressourcer. Det er ikke muligt at adskille motoriske, kognitive og emotionelle kompetencer, men på linje med tests, der måler motoriske og kognitive færdigheder, er det relevant også at have tests der primært kan pege på barnets funktionsniveau vedrørende sociale og emotionelle kompetencer, for at kunne støtte barnet indenfor nærmeste emotionelle udviklingszone.

Hvad består EDS af?

EDS består af to dele. En performancetest (EDS-P), hvor barnet sammen med testeren stilles en række opgaver. Denne del tager ca. 50-60 minutter. Den anden del er en struktureret vurdering eller assessment (EDS-A), som foretages af på baggrund af psykologens egne observationer og oplysninger om barnet, fra voksne, der kender barnet godt. EDS/A er således en struktureret klinisk vurdering af barnets emotionelle kompetencer ud fra informationer som psykologen samler om barnet i dets daglige miljø, der ikke kan opnås gennem EDS/P.

Formålet med at have både en performance test og en struktureret vurdering er at indsamle informationer om barnets emotionelle kompetencer og sårbarheder, både fra et trygt, stabilt og støttende set-up og ud fra barnets naturlige miljø. Det er omtrent de samme emotionelle kompetencer, der undersøges i EDS/P og EDS/A.

Hvordan anvendes EDS?

Både EDS/P og EDS/A er begge udviklet til at styrke den kliniske vurdering, da hensigten som tidligere nævnt er at støtte barnets udvikling bedst muligt ud fra dets nærmeste emotionelle udviklingszone.

EDS/P videooptages og administreres i et struktureret set-up, hvor undersøger udfordrer barnet gennem aktiviteter, stimuli materiale og spørgsmål. Undersøger vurderer barnets kompetencer til at håndtere aktiviteterne, deres indbyrdes samspil og kvaliteten af deres svar. I testsessionen er opgavesekvensen opbygget ud fra en forståelse af, hvilke aktiviteter der bidrager til at opbygge tillid, som introduceres på et tidligt tidspunkt i testsessionen, mens mere udfordrende aktiviteter kommer senere.

Materialet består af:

  • En afprøvningsvejledning med en kort oversigt over testen
  • Beskrivelse af de 12 opgaver, som hører til performancedelen
  • Stimulusbog
  • Materialekit
  • Registreringshæfte til EDS-P med 46 items
  • Struktureret vurdering bestående af 48 spørgsmål

Hvad skal udfordres?

Performance testen består af en række aktiviteter/lege/samtaler, som udfordrer barnet på fem mentale organiseringsniveauer. Assessment delen undersøger gennem spørgsmål de samme fem mentale organiseringsniveauer. På det primære niveau udfordres og spørges til barnets evne til sanseintegration, arousalregulering, synkronisering og turtagning, på det sekundære niveau barnets evne til at vise og opfatte kategorialemotioner, dets evne til at kunne afstemme sig med andres følelser og fornemme egne behov, på det tertiære niveau barnets evne til behovsstyring, på det kvartære niveau barnets indlevelsesevne og symboliseringsevne og på det kvintære niveau barnets mentaliseringsevne.

Oplæring og certificering i brugen af EDS-R

EDS udgives og sælges af Hogrefe Psykologisk Forlag. Psykologer kan købe testen uden oplæringskursus og certificering. Dog anbefales det, for testens reliabilitet, at alle der benytter testen tilkøber et oplæringskursus med efterfølgende certificering. Oplæringskurserne udbydes af Knud Hellborn og Jesper Birck.
Alle psykologer, der har været med til at afprøve testen mhp standardisering, tilbydes et særligt tilrettelagt gratis kursus.
Målgruppe

I første omgang udgives testen til 4-12-årige børn, men samtidig er vi også påbegyndt udviklingen af EDS til 0-4-årige børn.
Udviklingsprocessen

Udviklingen af EDS begyndte i 2013 og siden har psykologerne, Jesper Birck, Knud Hellborn og Susan Hart i samarbejde med kolleger fortsat udviklingen af EDS, til at vurdere 4-12-årige børns aktuelle emotionelle funktionsniveau. Der har været foretaget 3 pilotafprøvninger. Først to mindre for at tilrette EDS inden den store pilotafprøvning, som foregik i 2016-2018. I sidstnævnte periode blev EDS afprøvet på 352 børn med en jævn alders- og kønsfordeling og med ca. 80 % ikke henviste og 20 % henviste børn. Det var hensigten af foretage standardisering og udvikling af normer, men da det viste sig, at det var relevant at foretage en række forbedringer, blev sidstnævnte afprøvning anvendt til at videreudvikle EDS til sin nuværende udgave. Den nye udgave af EDS betegnes som EDS-R. Denne version er baseret på EDS og der foreligger således ikke normer og standardisering af EDS-R.

Uden mange psykologkollegers hjælp var denne test ikke blevet udviklet, heriblandt psykologerne: Ide Albrectsen, Mette Bastrup, Tina Bendixen, Lise Blaxekjær, Frances Buchschacher, Per Henriksen, Anne Katrine Holm, Lene Andli Jensen, Christiane Stokholm, Tina Sun, Henriette Gottschalck Vigh, Lili Aagaard. Derudover har Rikke Schwartz og Marianne Bentzen været en stor hjælp med hensyn til ideer og læsning af de forskellige versioner af materialet igennem de seks år, det har taget at udvikle EDS.