NY BOG: Psykologisk undersøgelse af familier
Fra iagttagelse til samlet forståelse

Af Rikke Schwartz og Susan Hart

Foreløbig indholdsfortegnelse

Psykologisk undersøgelse af familier – fra iagttagelse til samlet forståelse 

Forord

 Kapitel 1: Introduktion

 Del 1: Familien som relationelt miljø 

 Kapitel 1: Det relationelle miljø
Definition af det relationelle miljø med bidrag fra systemisk teori, tilknytningsteori, spædbarns- og udviklingspsykologi og neuroaffektiv udviklingspsykologi

 Kapitel 2: Det relationelle miljøs betydning for barnets udvikling
Forskningsresultater om det relationelle miljøs betydning for barnets udvikling

Del 2: Metodologiske overvejelser

Kapitel 3: Den hypotesegenererende metode
Hypoteser der opstår hos undersøgeren ved præsentation af familien
Hypoteser der opstår med udgangspunkt i den umiddelbare fornemmelse for familien
Hypoteser der bygger på familiemedlemmernes måde at opleve verden på
Hypoteser der bygger på den forståelse undersøgeren danner sig ud fra sin teoretiske referenceramme
Vigtigheden af at foretage hypoteser bevidst og søge dem be- eller afkræftet i informationsindsamlingen

Kapitel 4: Undersøgelsesprocessen
Inddragelse af forforståelsen i undersøgelsesprocessen
Undersøgerens brug af egen faglighed
Afgrænsning af kontekst
Overvejelser om ressourceforbrug
Gyldighed og kriterier for sandhedsværdi
Beskrivelse af adfærd, kommunikation og kontekst
Faglige vurderinger og nye overvejelser

Kapitel 5: Metodeovervejelser
Faglige begrundelser for valg af metoder ud fra undersøgelsens præmis
Valg af vurderingsmetoder ud fra den belyste problemstilling
Krav om kvalitet ved de anvendte metoder omkring reliabilitet og validitet

Del 3: Tilknytningsbaserede- og udviklingspsykologiske metoder af barnet og dets relationelle miljø

Kapitel 4: Tilknytningsbaserede og udviklingspsykologiske vurderingsmetoder
Strukturerede observatørbaserede metoder (strukturerede interviews, observation af samspil)
Performancebaserede metoder/ tests som supplement, der kan belyse særlige psykiske forhold, eks begavelse
Selvrapporteringsmetoder

Kapitel 5: Vurderingsmetoder om forældres mentaliseringsevne
Parent Development Interview (PDI), Adult Attachment Interview (AAI), Reflective Functioning Scale og Emotional Mentalizing Scale (EMS)

Kapitel 6: Samspilsobservationsmetoder
Marschak Interaction Method of Psychometrics (MIM-P) og Emotional Availability Scale

Kapitel 7: Vurderingsmetoder om barnets emotionelle udvikling
Emotional Development Scale (EDS), Neurosequentiel Model of Therapeutics (NMT) og Den Neuroaffektive Analyse (NAA)

Kapitel 8: Selvrapporteringsmetoder til forældre
Parent Stress Index (PSI) og Parent-Child Relationship Inventory (PCRI)

Del 4: Fra iagttagelse til samlet forståelse

Kapitel 9: Fortolkningsmodeller
Caseformulering
Fortolkningsbuen
Vejen fra forståelse gennem teoretisk forklaring til en samlet fortolkning af den konkrete familie

Kapitel 10: Undersøgerens selvagens
Kapacitet til refleksion over forhold, der kan have betydning for forståelsen af det undersøgte
Åbenhed og evne til at bære fravær af mening
Evne til at bære ambiguitet
Evne til at rumme sanseindtryk og emotionelle oplevelser
Evne til at forholde sig til egen bias og blinde pletter

Kapitel 11: Undersøgelsens hvem, hvad, hvorfor og hvordan
Undersøgelsen som andet og mere end indsamling af information
Fra analyse til konklusion
Udviklingspotentiale- hvad indebærer det og hvornår er behandling mulig?
Undersøgelsesresultat og interventionsplan

Afslutning: Fremtidsperspektiver